วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ตัวอย่างที่ 1 และการลงข้อมูล SPSS










เมื่อเรามีแบบสอบถามดังนี้ spss academic










แบบสอบถาม










ส่วนที่ 1










1. เพศ .....ชาย ......หญิง





2. อายุ..........ปี





3. ชั้นปี.........1. ปีหนึ่ง





........2. ปีสอง





....... 3. ปีสามขึ้นไป





4. สถานภาพ ......1. ภาคปกติ...........2. ภาคพิเศษ










การลงรหัสดังนี้










ให้ ID เป็นรหัสประจำตัว





sex แทนเพศ ให้ 1 แทนชาย 2 แทนหญิง





AGE แทนอายุ





Year แทนชั้นปี ให้ 1 แทนชั้นปีที่ 1 2 แทนชั้นปีที่ 2 3 แทนชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป















สมมุติว่าข้อมูลได้ดังนี้คือ

































ขั้นต่อมาเราก็กด tab variable view










































เมื่อเสร็จแล้วจะได้

















ต่อมาให้กดช่อง Type จะปรากฎหน้าต่างดังนี้




ต่อ blog ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น